top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

om gemiep te voorkomen...

ART. 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ons uit te brengen offertes en aan te gane overeenkomsten inzake levering van koffie en aanverwante waren, waaronder apparatuur voor het zetten van koffie en voorwerpen bestemd voor het gebruik daarvan, een en ander voor zover hiervan niet door ons en afnemer gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eigen inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing op de hiervoor bedoelde offertes en overeenkomsten, en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Het plaatsen van een bestelling bij de Koffiemiep webwinkel is mogelijk nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

 

ART. 2 OFFERTES EN KOOPOVEREENKOMSTEN

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.

 2. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden.

 4. Koffiemiep is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Koffiemiep goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Koffiemiep dit gemotiveerd mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

ART. 3 PRIJZEN

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

 3. Koffiemiep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, indien dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De consument heeft het recht en is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tot en met de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

ART. 4 BETALING

 1. Betaling kan uitsluitend geschieden middels de betalingsmogelijkheden, iDeal en creditcard, zoals vermeld op de website.

 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Koffiemiep gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten in alle redelijkheid en zo nodig in overleg met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

ART. 5 LEVERING

 1. Wij streven ernaar om het product binnen 3 tot 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk omdat het bestelde tijdelijk niet op voorraad is of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

ART. 6 BEZORGING

 1. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het artikelsoort en het gewicht, zie de betreffende condities zoals vermeld op de website.

 2. Indien u aan Koffiemiep opgave doet van een adres, is Koffiemiep gerechtigd naar dat adres bestellingen te verzenden, tenzij u aan Koffiemiep opgave doet van een ander adres waarnaar bestellingen dienen te worden gezonden.

 

ART. 7 RISICO EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM

 1. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Koffiemiep. Op het moment van in ontvangstname van het product gaat het risico van het product op de afnemer over.

 

ART. 8 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 2. Indien de contractpartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Koffiemiep Webwinkel het betaalde bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving terugbetalen.

 

ART. 9 GARANTIE & RECLAMES

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van afnemer ter zake van de hoedanigheid van een levering.

 2. Koffiemiep raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

 3. Reclames worden door Koffiemiep per email bevestigd.

 4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen die zich nog bevinden in de staat, waarin zij geleverd zijn.

 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond voor reclames.

 6. In geval van een gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht het geleverde door andere goederen conform bestelling te vervangen.

 7. Retourzendingen, welke niet voorafgegaan zijn, dan wel begeleid zijn door in lid 2. bedoelde reclame, worden niet geaccepteerd.

 

ART. 10 RETOURNEREN

 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.

 2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

 3. Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits Koffiemiep hiervan op de hoogte is gesteld. Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, na contact met Koffiemiep, eveneens te worden geretourneerd. Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd zonder dat hier nadrukkelijk contact over is geweest met Koffiemiep.

 4. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

 5. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

 6. Bij vooruitbetaling zal Koffiemiep het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

 7. Deze retourvoorwaarden gelden niet voor gebrande koffie (koffiebonen, intact en/of gemalen) en groene koffiebonen, welke gezien de aard van deze producten niet geretourneerd kunnen worden.

 

ART. 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 2. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@koffiemiep.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

 3. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

 4. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, zie lid 12.1.

ART. 12 AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING

 1. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Koffiemiep op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

bottom of page